Ubicació
Montgat, Barcelona

Panells prefabricats autoportants, GRC Stud Frame, formats per una pela de GRC i un bastidor d'acer galvanitzat.

Superfície

2.200 m2

Direcció facultativa

ARQUITECTES Alonso Balaguer

Client

Perez Villora

Escola privada en el municipi de Montgat

Panells GRC stud-frame de gran format per façana del col·legi i campus d'habitatges, formant diferents volums entre pavellons.