GRC

Hamelin

Ubicació

Montgat, Barcelona

Panells prefabricats autoportants, GRC Stud Frame, formats per una closca de GRC i un bastidor d’acer galvanitzat.

Escola privada al municipi de Montgat

Panells GRC stud-frame de gran format per façana del col·legi i campus d’habitatges, formant diferents volums entre pavellons.

Superfície

2.200 m2

Promotor

ARQUITECTES Alonso Balaguer

Client

Perez Villora